ඉංජිනේරු කණ්ඩායම්

අපගේ එන්ජින් දෙපාර්තමේන්තුවට ජර්මනියේ උප සමාගම භාරව සිටින ජර්මානු ඉංජිනේරුවෙකු ඇතුළු පළපුරුදු ඉංජිනේරුවන් 12 දෙනෙකු සිටී.

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2021 Shenzhen Jingbang Hardware Electronic Co., Ltd. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
දුරකථනවිද්යුත් තැපෑල