යන්ත්ර පිරිවිතර

අප සතුව ඇති සැකසුම් උපකරණ: CNC හැරවීම, CNC ඇඹරීම, CNC 5-අක්ෂ හැරවුම්-ඇඹරුම් සංයෝගය, CNC ගියර් හොබිං යන්ත්‍රය, CNC ගියර් හැඩගැන්වීමේ යන්ත්‍රය, අතින් ඇඹරුම් යන්ත්‍රය, ඇඹරුම් යන්ත්‍රය, ලේසර් කැටයම් යන්ත්‍රය.


© ප්‍රකාශන හිමිකම 2021 Shenzhen Jingbang Hardware Electronic Co., Ltd. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
දුරකථනවිද්යුත් තැපෑල